Instalațiile de îmbuteliere a gazului petrol lichefiat (G.P.L.) din județul Vrancea, luate la control

Sursa foto:epitesti.ro
Sursa foto:epitesti.ro

Inspecţia Muncii derulează în această lună, la nivel național, o acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în stații de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat. Deşi exploziile şi incendiile nu constituie cauzele cele mai frecvente ale accidentelor de muncă, consecinţele acestora sunt dramatice, deoarece exploziile şi incendiile pot provoca răniri extrem de grave şi decese, iar consecinţele economice reies din studiile consacrate costurilor reale ale accidentelor, care pot afecta considerabil profiturile întreprinderilor.

Gazul petrolier lichefiat este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul 1272/2008 (CLP), fiind un gaz extrem de inflamabil, aflat sub presiune, care poate forma împreună cu aerul amestecuri explozive. Pentru ca angajaţii şi angajatorii să lucreze în condiții de maximă siguranță, Inspecţia muncii va verifica îndeplinirea mai multor aspecte. Vorbim aici despre obligaţia angajatorilor de a evalua riscurile specifice de accidentare şi îmbolnăvire profesională, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive, şi anume probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor potenţial explozive; probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere şi a declanşării incendiului; utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni.

În ceea ce privește stabilirea, în baza evaluării riscurilor, a măsurilor tehnice, organizatorice şi de altă natură, inclusiv pentru zonele cu risc ridicat şi specific, angajatorii au obligația să asigure o instruire adecvată a lucrătorilor în domeniul SSM, cu precădere o instruire cu privire la protecţia împotriva exploziilor; de asemenea, vor asigura echipamentul individual de protecţie, din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive. Activitatea de umplere a buteliilor se efectuează numai de către persoane juridice autorizate pentru această activitate. Supravegherea tehnică la umplere a buteliilor, compusă din triere, umplere şi verificare după umplere a buteliilor trebuie realizată numai de către personalul autorizat de către ISCIR, ca „îmbuteliator fluide sub presiune”.

La buteliile fără gardă de protecţie, manipulate manual, este obligatorie montarea prin înfiletare a capacului de protecţie. Trebuie realizată semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, în mod special semnalizarea locurilor unde pot aparea atmosfere explozive. Transportul buteliilor se va efectua numai cu mijloace de transport construite şi echipate în conformitate cu reglementările legale privind transportul mărfurilor periculoase, respectându-se prevederile ADR/RID. Obiectivele acţiunii sunt:

  • Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfăşurării activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru;
  • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătaţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat;
  • Colectarea şi centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat.

Acţiunile de control, la care vor participa toate inspectoratele teritoriale de muncă, se vor efectua în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care deţin instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat.