Evaluarea funcționarilor publici. Legea a fost modificată și completată!

Sursa foto:bzi.ro
Sursa foto:bzi.ro

Încă de la început de carieră, orice funcționar public ar vrea să crească într-un an cât alți-n trei, precum Făt-Frumos din poveste. Unii angajați la stat – și nu puțini – aspiră să ajungă departe, de s-ar putea chiar în breasla înalților funcționari publici. Fiindcă nu-i puțin lucru să obții funcția de prefect, de secretar general într-un minister sau de inspector guvernamental. Până a ajunge, însă, la o funcție de conducere (dar și de răspundere – aspect care vine la pachet), majoritatea slujbașilor trebuie să-și facă ucenicia în instituția sau în cadrul autorității în care au obținut postul, prin concurs. Viața de funcționar public debutant nu-i întotdeauna ușoară, dar sârguința în însușirea legislației, disciplina la locul de muncă și vigilența necesară pentru evitarea unor erori majore sunt, în general, suficiente pentru ca perioada de stagiu să se termine cu bine și pentru ca debutantul să devină funcționar public definitiv, dobândind astfel o „siguranță a locului de muncă” pe care multe alte categorii de angajați o invidiază.  Legea 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018 a fost publicata în „Monitorul Oficial” nr. 36/2019. La ce se referă modificările și completările Statutului funcționarilor publici?

Evaluarea înalților funcționari

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici se face anual. Evaluarea generală a înalților funcționari publici se face o dată la doi ani, în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor, abilităților necesare exercitării funcției publice. Evaluarea anuală, individuală, a înaltului funcționar public, precum și evaluarea generală (la doi ani) se efectuează de către o comisie de evaluare. Membrii acesteia sunt numiți prin decizie a premierului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Evaluarea performanțelor individuale se efectuează, potrivit noilor știri juridice, în scopul aprecierii performanțelor obținute, fiind raportate rezultatele obținute la obiectivele operaționale statornicite pentru înalții funcționari publici care au desfășurat o activitate efectivă de cel puțin șase luni în anul calendaristic pentru care evaluarea este efectuată. Perioada evaluată este cuprinsă între zilele de 1 ianuarie și 31 decembrie ale anului. Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 martie a anului care urmează.

Pe baza notei finale a înaltului funcționar public se stabilește calificativul final, care poate fi: „nesatisfăcător” – între notele 1,00 și 2,00, „satisfăcător” – între 2,01 și 3,50, „bine” – între 3,51 și 4,50 și „foarte bine” – între 4,51 și 5,00. În situația în care un înalt funcționar public nu va fi mulțumit de rezultatul evaluării performanțelor sale profesionale sau de cel al evaluării generale, poate sesiza comisia de evaluare, aceasta urmând să formuleze un răspuns la contestație în cadrul unui termen de 15 zile. Dacă, la citirea  deciziei comisiei de evaluare, funcționarul se va considera, în continuare, nedreptățit, nu-i rămâne decât să-și rezolve problema în justiție, adresându-se instanței de contencios administrativ competente în speță.

Ce trebuie să știe funcționarii debutanți?

Fiecare funcționar public debutant trebuie să aibă un îndrumător, pe toată durata perioadei de stagiu. Îndrumătorul va fi un funcționar public definitiv, fiind desemnat de către persoana care conduce respectiva autoritate publică sau instituție și aparținând, de obicei, compartimentului în care lucrează debutantul. Îndrumătorul se va ocupa de stabilirea programului de desfășurare a perioadei de stagiu, precum și de coordonarea muncii debutantului în cauză.

Activitatea oricărui funcționar public debutant trebuie să fie supusă evaluării într-un termen de cinci zile lucrătoare de la încheierea perioadei de stagiu. Îndeobște, evaluarea va fi efectuată de către persoana responsabilă de conducerea compartimentului în care funcționarul debutant activează. Trebuie spus că evaluatorul nu trebuie să fi fost și îndrumător al funcționarului.

Potrivit noilor știri juridice, calitatea de evaluator o poate avea și un funcționar public de conducere, nominalizat de către conducătorul autorității sau instituției publice sau chiar conducătorul autorității sau instituției publice – în cazul autorităților sau instituțiilor publice a căror structură nu este detaliată pe compartimente ori în care nu există un funcționar public de conducere responsabil de coordonarea activității compartimentului.

Dacă raporturile de serviciu ale funcționarului debutant se modifică, în sensul că angajatul este mutat într-un alt compartiment ori într-o structură lipsită de personalitate juridică a instituției sau autorității publice sau în sensul că raportul de serviciu a fost supus suspendării, evaluatorul va trebui să alcătuiască un raport de evaluare care să privească doar perioada de stagiu pe care funcționarul public a parcurs-o până la acea vreme. În situația înfățișată aici, evaluarea nu va fi decât parțială, ținându-se seama de aceasta la evaluarea finală.

Pe baza raportului de stagiu întocmit de către funcționarul public debutant, a referatului redactat de către îndrumătorul său, a analizei gradului și modului de aplicare a fiecărui criteriu de evaluare în exercitarea atribuțiilor de serviciu, dar și a unui interviu, va fi efectuată evaluarea activității funcționarului public debutant.

Mai înainte de-a lua sfârșit perioada de stagiu, cu cel mult cinci zile, funcționarul public debutant va alcătui un raport de stagiu, pe care-l va avansa către evaluator. Raportul de stagiu conține descrierea activității desfășurate, fiind prezentate atribuțiile, modalitățile de îndeplinire a acestora și, după caz, dificultățile care au survenit.

Îndrumătorul întocmește un referat pe care, apoi, îl avansează către evaluator, cu minimum cinci zile lucrătoare înainte de isprăvirea perioadei de stagiu. Referatul trebuie să cuprindă descrierea activității desfășurate, aptitudinile pe care le-a dovedit funcționarul public debutant în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, conduita funcționarului la muncă, concluziile referitoare la desfășurarea perioadei de stagiu și recomandările pe subiectul definitivării.

Ce se petrece la finalul stagiului?

În raportul de evaluare a perioadei de stagiu evaluatorul va formula fie o propunere de numire a funcționarului public debutant într-o funcție publică definitivă – atunci când calificativul de evaluare e corespunzător, fie propunerea de eliberare din funcție, în cazul în care debutantul a obținut calificativul necorespunzător (considerându-se că el n-a dovedit că și-a însușit cunoștințele teoretice și deprinderile practice de trebuință pentru exercitarea funcției publice).

Refuzul funcționarului public debutant de-a iscăli raportul de evaluare va fi consemnat într-un proces-verbal (alcătuit de către evaluator), din care nu va absenta semnătura evaluatorului și cea a unui martor. Chiar dacă funcționarul public nu semnează raportul de evaluare, acesta tot va avea efecte juridice. O copie a raportului de evaluare va fi înmânată funcționarului public debutant, după ce evaluarea a luat sfârșit.

Dacă funcționarul are nemulțumiri serioase legate de evaluare, va putea s-o conteste la conducătorul instituției, având la dispoziție, pentru această acțiune, o perioadă de cinci zile lucrătoare de la momentul la care a cunoscut conținutul evaluării. În termen de zece zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației conducătorul instituției publice va soluționa contestația, în temeiul referatului întocmit de către îndrumător, a raportului de evaluare a perioadei de stagiu și a raportului de stagiu redactat de către funcționar.

Că vorbim despre funcționarul public debutant sau despre cel care, trecând prin gradele asistent și principal, a ajuns deja la gradul profesional superior ori despre acela care a reușit să obțină o funcție de conducere, niciunuia dintre acești slujbași n-ar trebui să îi fie străine prevederile Legii 188/1999. Și nici modificările și completările ce i se aduc, din când în când, Statutului funcționarilor publici!

Știri despre: ,