Cadrele didactice din Vrancea, precum și din restul țării invitate la seminarul internațional de la Ierusalim privind Holocaustul

În urma invitaţiei Institutului Yad Vashem (Ierusalim), în perioada 04 -11 august 2019, un grup format din 20 de cadre didactice în activitate şi 5 directori ai Caselor Corpului Didactic va participa la un seminar de formare pe problematica Holocaustului, acţiune cuprinsă în Memorandumul încheiat între Institutul Yad Vashem şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Cheltuielile de cazare, masă şi transport intern vor fi suportate de către Institutul Yad Vashem, iar cele privind asigurarea medicală, diurna şi transportul internaţional de către M.E.N. După participarea la seminar, cadrelor didactice le revine obligaţia Drganizării de activităţi şcolare şi extraşcolare legate de tematica Holocaustului. Nu sunt eligibile persoanele care au participat deja la un seminar de instruire sau un curs de formare derulat de Yad Vashem. Selecţia cadrelor didactice la seminarul de formare se realizează la nivelul ISJ/ISMB pe baza următoarelor criterii:

În vederea participării ia acest seminar, profesorii interesaţi trebuie să înainteze către inspectoratele şcolarejudeţene/al Municipiului Bucureşti, până la data de 3 aprilie 2019 (data poştei), un dosar ce va conţine, în afara documenteior ce dovedesc îndeplinirea criteriilor menţionate mai sus şi un Curriculum Vitae. În Curriculum Vitae candidaţii trebuie să insereze alături de datele personale (data, locul naşterii şi adresa domiciliului aşa cum sunt înscrise în acteie de identitate, codul poştal) şi coordonatele ia care aceştia pot fi contactaţi (telefon mobil/fix, adresă de e-mail), numărul, seria şi data eliberării paşaportului şi a cărţii de identitate şi CNP-ul precum şi adresa poştală, telefonul şi codul poştal ale unităţii de învăţământ unde sunt încadraţi. De asemenea, cei care vor dori să participe vor trebui să verifice dacă paşapoartele au valabilitatea cerută de lege.

Prima etapă a selecţiei se va realiza la nivelul inspectoratelor şcolare până la data de 8 aprilie 2019; fiecare inspectorat şcolar va constitui în acest scop o comisie compusă din 3 inspectori, dintre care rolul de coordonator îl va avea inpectorul şcolar adjunct care  coordonează Compartimentul curriculum, stabilind o grilă de punctaj. Comisia va realiza selecţia pe baza criteriilor, documentelor justificative şi grilei de punctaj şi va propuneMEN, 3 candidaturi (dintre care cel puţin una va fi a unui cadru didactic ce predă la o unitate de învăţământ din mediul rural). Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti va propune MEN 12 candidaturi, câte 2 pentru fiecare dintre cele 6 sectoare.

A doua etapă a selecţiei se va reaiiza prin susţinerea unui test grilă cu durata de o oră, pe tematica Holocaustului, de către persoanele propuse de inspectoratele şcolare, la o dată stabilită în perioada 09-11 aprilie 2019. Persoanele selectate vor răspunde în scris,  la sediul ISJ/ISMB, în prezenţa Comisiei care a realizat selecţia, unui test grilă transmis de către MEN, alcătuit din 10-15 itemi, dintre care, la cel puţin 2, răspunsurile vor fi formulate în limba engleză. Vor fi testate cunoştinţele privind tematica Holocaustului. Pe baza punctajelor obţinute vor fi selectaţi 20 de participanţi şi 6 rezerve. Anunţarea listei finale a participanţilor şi rezervelor — 15 aprilie 2019.