ITM Vrancea: Activitatea zilierilor, redusă la doar trei domenii

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea anunță că la data de 29.12.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 OUG nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal–bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Articolul 65 din OUG nr.114/2018 aduce modificări la Legea nr. 52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Una dintre modificări se referă la reducerea domeniilor în care pot fi angajați zilieri conform legii. Astfel, muncă necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

 • agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;
 • silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02;
 • pescuit și acvacultură – diviziunea 03.

Prin urmare, începând cu data de 01.01.2019 nu se vor  mai putea exercita activități cu caracter ocazional desfășurate cu zilieri în următoarele domenii de activitate: Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase – clasa 3821 și clasa 381; Recuperarea materialelor – grupa 383; Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii – grupa 462;Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823; Publicitate – grupa 731; Activități de interpretare artistică – spectacole, grupa 9001, activități – suport pentru interpretarea artistică – spectacole – grupa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole – grupa 9004; Activități de cercetare – dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activități de cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie – clasă 7219; Activități de cercetare – dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice); Activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilităților de locuit particulare – clasa 8130; Activități ale grădinilor zoologice, botanice și rezervațiilor naturale – clasa 9140; Hoteluri și alte facilități de cazare – diviziunea 55; hoteluri și alte facilități de cazare similare – clasa 5510, facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia); Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane; Activități ale bazelor sportive – clasa 9311; Activități ale cluburilor sportive – clasa 9312;Activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621; Restaurante – clasa 5610; Alte activități de alimentație n.c.a. – 5629; Baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630.

O altă modificare privește numărul de zile în care o persoană poate desfășura activități în regim zilier. Astfel, persoana nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în ativitatile de tip zilier. Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea de 25 zile,  acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

Articolul 71 al.1 și 2 din OUG nr.114/ 2018 stabilește salariul minim pentru domeniul construcțiilor. Astfel «prin derogare de la prevederile art.164 al.1 din Legea nr.53/ 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și adaosuri, la sumă de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. Prevederile al.1 se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art.66 pct.1 din prezența ordonanța de urgență. Domeniile de activitate prevăzute de art.66 al.1 sunt următoarele:

Activitatea de construcții definită de codul CAEN 41.42.43. – secțiunea F – Construcții;

Domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri:

 • 2312 – prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
 • 2331 – fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;
 • 2332 – fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
 • 2361 – fabricarea produselor din beton pentru construcții;
 • 2362 – fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
 • 2363 – fabricarea betonului;
 • 2364 – fabricarea mortarului;
 • 2369 – fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
 • 2370 – tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
 • 2223 – fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
 • 1623 – fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
 • 2512 – fabricarea de uși și ferestre din metal;
 • 2511 – fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 • 0811 – extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, creței și a ardeziei;
 • 0812 – extracția pietrișului și nisipului;
 • 711 – activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică.

Pentru celelalte domenii de activitate în conformitate cu H.G. nr.  937/2018, începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la sumă de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Știri despre: , , ,