Modificări în domeniul fondurilor europene nerambursabile

Necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 2007 – 2013 şi fonduri europene structurale şi de investiţii 2014 – 2020 şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor finanţate din aceste fonduri a dus la adoptarea unei ordonanţe de urgenţă.

În Monitorul Oficial al României nr. 1053/2018, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 105/2018 ( care a intrat în vigoare începând cu 12 decembrie 2018) pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile. Modificările au fost adoptate prin intermediul OUG avându-se în vedere:

  • – necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaționale finanțate din instrumente structurale 2007-2013 și fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020;
  • – necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri care să conducă la degrevarea bugetului de stat ca urmare a finanțării din fonduri europene nerambursabile a proiectelor nefinalizate finanțate inițial din fonduri externe rambursabile;
  • – în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

În vederea achitării contravalorii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaţionale se întreprind mai multe operaţiuni  în următoarea ordine: Autoritatea de Certificare şi Plată transferă în conturile autorităţilor de management deschise în euro/lei, după caz, sumele disponibile, pe fiecare program operaţional, existente în conturile deschise la Banca Naţională a României şi la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Soldul conturilor de disponibil aferente fondurilor europene deschise la Banca Naţională a României şi la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanţelor Publice, pentru programele operaţionale pentru care au fost declarate la Comisia Europeană cheltuieli a căror valoare totală este cel puţin egală cu totalul cumulat al prefinanţărilor şi rambursărilor plătite de Comisia Europeană, se virează ca venit la bugetul de stat.

Potrivit noutăţilor legislative, sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, pentru operatorii regionali de apă definiţi în baza art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru autorităţi ale administraţiei publice locale, care implementează proiecte finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014 – 2020 în domeniul gestionării deşeurilor, siturilor poluate istoric şi modernizării sistemelor de termoficare şi în domeniul transporturilor, pentru regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene, cu modificările ulterioare, precum şi pentru beneficiarii din cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii de importanţă regională, precum şi a sistemelor de transport durabile, axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat;”.