Aleșii județului, convocați în ședința ordinară a Consiliului Județean

Consiliul Judeţean Vrancea este convocat în şedinţă ordinară în data de 24 aprilie, la ora 16.00, în sala de şedinţe a instituției. Pe ordinea de zi sunt supuse spre dezbatere și aprobare 31 de proiecte de hotărâre cu caracter normativ. Iată care sunt acestea:

 1. „Actualizarea Statutului județului Vrancea”
 2. „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”
 3. „Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”
 4. „Aprobarea Nomenclatorului dosarelor de arhivă”
 5. „Modificarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului Bazin de înot didactic-Baza sportiva, situat în municipiul Focșani, str Aleea Stadionului nr.2”
 6. „Modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, de pe langa Consiliul Judetean Vrancea”
 7. „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Vrancea care sa faca parte din Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret”
 8. „Modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea”
 9. „Desemnarea Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a exploatării copiilor prin muncă”
 10. „Aprobarea încheierii acordului de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, în vederea asigurării serviciilor oferite în cadrul Centrului de terapii recuperatorii pentru copii cu tulburări de dezvoltare, precum și darea în administrarea DGASPC Vrancea a spațiului situat la etajul trei al imobilului Internat Nord din cadrul complexului Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56 pe perioada sustenabilității Contractului de finanțare nr. 811/14.04.2015”
 11. „Acceptarea sponsorizării oferită de S.C. WOOD FIELD S.R.L. Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea constând în servicii de pregătire a terenului pentru suprafața de 35,33 hectare, cu o valoare de 35.330 lei, în vederea realizării Parcului Memoriei Naționale „Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate”- RO MÂNDRIA”
 12. „Aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Împrejmuire cu gard din sârmă ghimpată pe lungimea de 4.575m, pe stâlpi de lemn ecarisați, a puieților forestieri plantați în Parcul Memoriei Naționale „Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate”-RO MÂNDRIA”
 13. „Aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Împrejmuire cu gard din sârmă ghimpată a puieților forestieri ce se vor planta pe suprafața de 27,6 ha, teren amplasat în extravilanul orașului Mărășești, T. 67, P.398P”
 14. „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile socilae administrate și finanțate din bugetul local al UAT Țifești, UAT Bordești, UAT Dumitrești, UAT Jitia, UAT Vrâncioaia, UAT Nănești, UAT Păulești, UAT Movilița, UAT Gugești, UAT Câmpuri și UAT Ploscuțeni, pentru anul 2019”
 15. Neexercitarea dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, din minicipiul Focșani, str. Cernei, nr.12, aflat în proprietatea domnului Dumitru Robert-Eugen”
 16. „Solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8 din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Justiției – Tribunalul Vrancea în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea”
 17. „Aprobarea concesionării prin licitatie a unei suprafețe de teren de 1500 mp, proprietate publică a Județului Vrancea, situată în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Sf.Pantelimon”Focșani”
 18. „Solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv UNIREA Focșani, în domeniul public al Județului Vrancea”
 19. „Aprobarea depunerii proiectului „Modernizare și dotare Secție Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgență Sf.Pantelimon Focșani, str.Cuza-Vodă nr.50-52, județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de proiect”
 20. „Actualizarea documentației tehnico-economice, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare Secție Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgență Sf.Pantelimon Focșani, str.Cuza-Vodă nr.50-52”
 21. „Aprobarea documentației tehnico-economice si actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie “Demolare Corp Anexa C 2 si Construire Corp Anexa, Comuna Soveja, sat Dragosloveni, judetul Vrancea”
 22. „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Continuare de lucrări- Construire Baza Sportiva”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna, Focșani”
 23. „Aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare și dotare spațiu pentru activități recreative în comun – loc de joacă și teren de sport multifuncțional situate în Crângul Petrești”
 24. „Aprobarea documentației la faza: Notă conceptuală și Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructura rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești-Făurei, Precistanu-Balta Raței-Mircești și DJ 204D-MândreștiDN23”
 25. „Aprobarea documentației la faza: Notă conceptuală și Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km 2+300”, județul Vrancea”
 26. „Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Bălaşa la Nereju km.30+020, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.29+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”
 27. „Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.19+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea” ”
 28. „Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Olari la Paltin km. 19+066, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 17+400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea””
 29. „Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Zăbala la Nereju km.29+541, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.28+500 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea””
 30. „Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Monteoru la Nereju km.31+150, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 31+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”
 31. „Aprobarea bugetelor proprii ale Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2019”

Diverse – rapoarte de activitate: Președintele Consiliului Județean Vrancea, consilieri județenei și instituții subordonate

Știri despre: ,