Selecție pentru un post de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al Parking Focșani

Consiliul Local al Municipiul Focșani, în calitate de autoritate publică tutelară la Parking Focșani, prin comisia de selecție, anunță declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Parking Focșani, respectiv un post de administrator neexecutiv. Pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • să cunoască limba română (scris și vorbit);
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de document medical;
 • să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 • experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome;
 • minim 5 ani experiență profesională;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
 • persoanele care nu pot fi fondatori , potrivit art.6 alin (2) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori;
 • să nu facă parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor întreprinderi publice, așa cum sunt definite de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii;
 • să evite situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații selectați conform condițiilor de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei Consiliului. Aliniere cu Scrisoarea de așteptări ( în cazul persoanelor din lista scurtă). Termen limită de înscriere a candidaturii:14.02.2019, ora 16,30. Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 • OPIS;
 • Cererea de înscriere;
 • CV în format Europass;
 • Copie act identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiției privind experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome;
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
 • Cazier judiciar;
 • Certificat de cazier fiscal;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procesului de selecție de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Declaraţia pe propria răspundere a candidatului privind neîncadrarea în situația de conflict de interese;
 • Declarația pe propria răspundere a candidatului că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 5 ani.
 • Declarația pe propria răspundere a candidatului de participare membru consiliu de administrație.
 • Declarația pe propria răspundere a candidatului privind statutul de funcție publică sau al altor categorii de personal din cadrul autorității sau instituției publice.
 • Declarația pe propria răspundere a candidatului că își dă consimțământul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.

Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Actele prevăzute la pct. 4, 5, 6 şi 7 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către comisia de selecție.

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, documente/informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură. Candidaturile incluzând documentele solicitate prin prezentul anunț se depun în plic închis cu mențiunea ” Candidatura pentru postul de Membru în Consiliul de Administrație la PARKING FOCȘANI S.A.”, pâna la data de 14 februarie 2019, ora 16,30 la registratura Primăriei Municipiului Focșani din Focșani.

Candidaturile care întrunesc condițiile de participare vor fi incluse în  procesul de evaluare și selecție. Acesta va consta în două etape distincte, respectiv de evaluare de către comisia de selecție cu scopul creării listei scurte și cu scopul propunerii pentru numire. În vederea întocmirii listei scurte, candidaturile admise în procesul de evaluare și selecție, vor susține un interviu față în față cu comisia de selecție. În vederea numirii, persoanele din lista scurtă vor depune declarația de intenție și vor avea un interviu față în față cu comisia de selecție. Candidații admiși vor fi contactați telefonic pentru programare la procesul de evaluare și selecție. Pentru informații suplimentare referitoare la depunerea candidaturilor, persoanele interesate pot accesa site-ul www.focsani.info sau contacta comisia de selecție la numărul de telefon 0237213416.