Care este cuantumul minim pentru burse în anul școlar 2019-2020

Ministerul Educației a propus recent, un proiect de hotărâre care stabilește că bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar să înceapă de la 100 de lei din anul școlar 2019-2020, bani care trebuie asigurați din bugetele locale. Ministerul  anunță că valoarea minimă pentru bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, să fie de 100 de lei, în anul școlar 2019-2020, în vederea eliminării discrepanțelor, în prezent fiind acordate burse de la 8 lei până la 1000 de lei. ,,În luna ianuarie 2019, ca urmare a adoptării Legii nr. 38/17.01.2019, pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 53/21.01.2019, care prevede, în completarea  art. 82 (1), necesitatea stabilirii, prin Hotărâre a Guvernului, a unui cuantum minim pentru bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, Ministerul Educației Naționale a inițiat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru ducerea la îndeplinire a acestor prevederi”, menționează Ministerul Educației.

În urma unei analize a datelor prezentate în situația centralizatoare, au fost constatate discrepanțe între sumele alocate burselor/fiecare categorie de bursă/ județ/unitate administrativ-teritorială, fiind acordate burse de la 8 lei până la 1000 de lei. Astfel, în vederea asigurării echității în sistemul de învățământ/egalității de șanse la educație pentru toți copiii, inclusiv pentru cei proveniți din categorii sociale și economice dezavantajate, luând în considerare o medie a burselor acordate la nivelul țării, precum și execuția bugetară pentru aceste cheltuieli în anul trecut, s-a decis, împreună cu cei prezenți la consultări, să se propună ca începând cu anul școlar 2019-2020, bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social să fie acorde într-un cuantum de minimum 100 de lei.

Prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului nu se referă la bursele care se acordă tinerilor din sistemul de învățământ superior de stat. Referitor la bursele acordate studenților, Ministerul Educației anunță că din fondurile de la bugetul de stat, instituțiile de învățământ superior de stat pot acorda: burse pentru stimularea performanței academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate și alte forme de sprijin material; studenții pot beneficia și de alte burse, finanțate din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior și din alte forme legal constituite.

Instituțiile de învățământ superior elaborează și aplică propria metodologie, aprobată de senatul universitar la propunerea Consiliului de administrație, în urma consultării cu reprezentanții studenților și organizațiile studențești reprezentative, legal constituite, în conformitate cu metodologia-cadru reglementată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 392/2017 din 27 februarie 2017. Cuantumul pentru fiecare tip de bursă este aprobat prin hotărâre a senatului, la propunerea Consiliului de administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv a organizațiilor studențești reprezentative din universitate; cuantumul bursei de performanță este mai mare decât cuantumul bursei de merit atribuită în instituția de învățământ respectivă; cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei sociale.

În cazul burselor sociale pentru studenți, cuantumul se stabilește pornind de la cuantumul minim propus anual de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare. Autoritățile publice locale pot decide cu privire la acordarea burselor într-un cuantum mai mare față de cel care va fi stabilit prin Hotărâre de Guvern, întrucât acest act normativ stabilește un prag minim de la care se va pleca în alocarea burselor.

Știri despre: ,