Impozitul pe teren în 2019: cum se calculează, termene plată, scutiri

Impozitul pe teren se achită și în 2019 atât pentru suprafețele din extravilan, cât și pentru cele din intravilan. Cei care trebuie să plătească impozitul pentru terenuri în 2019 sunt proprietarii, iar în cazul achizițiilor noi, termenul de referință este 31 decembrie 2018. Adică, impozitul pentru un teren se plătește de către persoana care, la data de 31 decembrie 2018, figura ca proprietar al respectivului teren, chiar dacă între timp suprafața a fost înstrăinată. Există însă și unele categorii de proprietari de terenuri scutiți de plata impozitului.

Termenele de plată pentru impozitul pe teren în 2019 sunt stabilite de Codul Fiscal. Astfel, conform actului normativ, proprietarii au de plătit acest impozit în două rate egale – prima cu termen până pe 31 martie, al doilea termen este de 30 septembrie, inclusiv. În 2019, pentru că data-limită de 31 martie este una de duminică, ultima zi de plată pentru prima tranșă din impozitul pe terenuri a fost stabilită data de 1 aprilie, o zi de luni, zi lucrătoare.

Proprietarii care achită până la 31 martie inclusiv (1 aprilie în cazul anului 2019 – n.r.) impozitul integral pe teren beneficiază de o reducere de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. Impozitul pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local – CODUL FISCAL

Terenurile agricole se află, cele mai multe, în extravilanul localităților. Așadar, pentru fermieri, cea mai utilă formulă de calcul este cea prin care ei pot să afle ce sumă au de achitat pentru suprafața agricolă. În cazul unui teren extravilan, impozitul se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, în funcție de categoria de folosință.Suma astfel obținută se înmulțește cu coeficientul de corecție, în funcție de rangul localității, din tabelul următor:

Rangul localității este stabilit de legislația în vigoare astfel:

 1. a) rangul 0 – Capitala României, municipiu de importanţă europeană;
 2. b) rangul I – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;
 3. c) rangul II – municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;
 4. d) rangul III – oraşe;
 5. e) rangul IV – sate reşedinţă de comună;
 6. f) rangul V – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

Model de calcul pentru 2 hectare de teren arabil în extravilan, localizat pe raza unui sat reședință de comună (localitate cu rangul IV): 2 (hectare) X 42 (lei, conform unei presupuse hotărâri de CL) X 1,10 (rangul) = 92,4 lei.

Model de calcul pentru 5 hectare de pășune localizate pe raza unui sat:  5 (hectare) X 28 (lei, conform unei  presupuse hotărâri de CL) X 1 (rangul localității) = 140 lei.

*Notă: Puteți solicita primăriei de care aparțineți sau funcționarului de la ghișeu să vă pună la dispoziție sumele adoptate de Consiliul Local pentru fiecare categorie de folosință a terenurilor. Unele autorități locale au afișate aceste informații chiar și pe site.

În cazul în care încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Potrivit Codului Fiscal, impozitul se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare.

Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. Taxa pe teren este plătită de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare/folosință, în condiții similare impozitului pe teren, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale. Cel care are un teren în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului cu anumiți coeficienți, în funcție de zonă și de cateogoria de folosință (teren arabil, vie, livadă, teren neproductiv etc). Anumite categorii de persoane sunt scutite de plata impozitului pe teren. Confom Codului Fiscal, nu se plătește impozitul pe teren pentru:

 • terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;
 • terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006;
 • terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 • terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999;
 • suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;
 • terenurile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție;
 • terenurile fundațiilor înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
 • suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice;
 • terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice;
 • terenurile aparținând cimitirelor și crematoriilor;
 • terenurile unităților sanitare publice, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice;
 • terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora.