În atenția angajatorilor vrânceni! Casa de Sănătate anunță că aceștia au obligația să înscrie în cuprinsul declarației lunare D112, atât salariații proprii cât și coasigurații acestora

Sursa foto: Buzaumedia
Sursa foto: Buzaumedia

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate informează angajatorii că, potrivit dispozițiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, art. 224 (1) lit. c), numai soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, fac parte din categoria de persoane care beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în condiţiile art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Ordinul CNAS nr. 1549/29.11.2018 de aporbare a Normelor Metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calitătii de asigurat, publicat în MO nr. 1036/6.12.2018, la art. 6 (1) prevede ca persoanele asigurate în baza art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflate în întreţinerea unei persoane asigurate, denumite în continuare coasiguraţi, îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat.            Potrivit art. 1 si 3 din Ordinului Comun al Ministrului Finanţelor Publice, Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministrului Sănătăţii nr. 611 din 31 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ‘Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), art. 147 alin. (1), (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 2207 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii Declaraţiei 112 în conținutul căreia este prevăzută expres următorul paragraf de care angajatorii sunt direct răspunzători “Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete”.

Prin urmare, angajatorii au obligația să înscrie în cuprinsul declarației lunare D112 atât salariații proprii cât și coasigurații acestora, astfel cum sunt definiți limitativ de dispozițiile legale citate, respectiv numai soțul, soția sau părinții angajaților, în baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. e) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 1549/29.11.2018.