IPJ Vrancea organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de şef al Postului de Poliție Ciorăști

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea organizează concurs / examen cu recrutare din sursă internă, pentru ocuparea postului vacant de şef post I  la Postul de Poliție  Ciorăști,  poziţia  0751 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, prevăzut cu gradul profesional de agent – agent-șef principal de poliţie. În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

studii medii, cu diplomă de bacalaureat; să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului: să aibă gradul de minimum agent de poliție; să aibă minimum 2 ani vechime în  M.A.I.;  să aibă minimum 2 ani vechime în  specialitatea structurii; să aibă minimum 2 ani vechime în  specialitatea studiilor; să aibă permis de conducere minimum categoria „B”; să dețină /să obțină autorizație de acces la documente clasificate, clasa secret de stat, nivelul ”secret”;să dețină/să obțină aviz pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare; să dețină/să obțină avizul de polițist rutier;

să aibă minimum 2 ani vechime în  specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau față de candidat să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;

să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

să fie declarat apt medical şi apt la evaluarea psihologică.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea la data de  26 iunie 2019, începând cu ora 09,00 şi va consta în susţinerea unui  interviu structurat pe subiecte profesionale, desfăşurat conform Metodologiei prevăzute în Anexa nr. 3 din Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 şi care va fi apreciat cu note de la 1 la 10. Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi a obţinut minimum nota 7,00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs, candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul pe subiecte profesionale poate formula contestaţie o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii, cu privire la rezultatul de la proba interviu pe subiecte profesionale, se depun la secretariatul Serviciului resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea şi se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Înscrierile se fac la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea  până la data de  05.06.2019,  ora  1400, pe bază de dosar de recrutare, respectiv: un dosar plic ce va conține următoarele documente:

cerere de înscriere (adresată şefului inspectoratului, conform modelului anexat);

CV  ( întocmit conform anexei nr. 10 din Dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale Resurse Umane din M.A.I., nr. II/1620/15.09.2015, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., conform modelului anexat);

actul de identitate (original și copie) şi documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma – original și copie şi suplimentul/foaia matricolă- original și copie );

permisul de conducere minumum categoria ,, B ” (original și copie);

adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu menţiunea „apt șef post”;

declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului anexat).

Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând ca fotocopiile acestora să fie certificate pentru conformitate și semnate de persoana desemnată și de candidat. Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Precizăm faptul că nu se acceptă copierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate. În situaţia în care, din iniţiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

Candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 2721 alin.2  și art. 2725 lit. a și b din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, gradul profesional deţinut, calificativele obţinute în ultimii 2 ani de activitate, vechimea totală în M.A.I. şi vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, nivelul de acces la informații clasificate precum și numirea în structurile poliţiei judiciare, respectiv în structurile poliției rutiere.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt  complete şi corect întocmite. Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor din Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, la o dată ce se va fi comunicată ulterior. Tematica şi bibliografia întocmite de către comisia de concurs sunt anexate prezentului anunţ. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, telefon 0237207252.

Știri despre: ,