Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal civil contractual, la o unitate militară din Focșani

  Unitatea Militară 02542 Focşani din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal civil contractual: șef birou, gradul II; referent de specialitate, gradul III și șofer I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt pentru șef birou, gradul II:

 • 1.studii superioare de lungă durată cu licenţă, specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole sau arhitectură, sau instalaţii pentru construcţii.
 • vechime în proiectarea construcţiilor / instalaţiilor aferente construcţiilor de minim 5 ani;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
 • 5 ani – vechime în specialitatea studiilor;
 • Cunoştinţe de operare /programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: Operare în Office, WINDOWS – nivel Avansat; Autocad/Arhicad – nivel Avansat;
 • limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Limba engleză, nivel Mediu;
 • 7.disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe întreg teritoriul naţional, după caz;
 • păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 • loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională;
 • încadrare în condiţii de muncă – normale;
 • abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.
 • capacitate managerială de a coordona factorii implicaţi în derularea obiectivelor pentru care este numit manager de proiect, astfel încât obiectivele să fie implementate fără sincope şi la timp, conform graficului de implementare.

Pentru candidații interesați de ocuparea postului de referent de specialitate, gradul III, condițiile speciale sunt:

 1. Studii superioare de lungă durată cu licență, în una din specialităţile: geografie, specialitatea cartografie; inginerie topogeodezică, toate specialitățile; mine, petrol şi gaze, specialitatea topografie minieră; inginerie civilă, specialitățile : căi ferate, drumuri şi poduri, îmbunătățiri funciare şi dezvoltare rurală, construcții civile, industriale şi agricole, inginerie urbană şi dezvoltare regională, amenajări şi construcții hidrotehnice; drept administrativ.
 2. vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni;
 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este SECRET, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
 4. cunoștințe de operare /programare pe calculator şi nivelul de cunoaștere: Operare în Office, WINDOWS, AUTOCAD – nivel MEDIU;
 5. limbi străine şi nivelul de cunoaștere: limba engleză, nivel mediu;
 6. disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe întreg teritoriul naţional, după caz;
 7. păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 8. loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională;
 9. încadrare în condiţii de muncă – normale;
 10. abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistență la stres;

Pentru cei ce doresc să ocupe postul de șofer I condițiile speciale pe care trebuie să le îndeplinească sunt:

 • 1.Absolvirea cu diplomă a unei şcoli profesionale în domeniul auto sau a liceului cu diplomă de bacalaureat sau certificat de calificare mecanic auto.
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale:18 ani;
 • Să aibă minim trei ani vechime în meseria de şofer şi să deţină permis de conducere categoriile BE, CE, valabil;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”
 • disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe întreg teritoriul naţional, după caz;
 • păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 • loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională;
 • încadrare în condiţii de muncă – normale;
 • comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 iunie 2019, ora 15:00, iar pe data de 25 iunie 2019, la ora 11:00 va avea loc proba scrisă. Candidații care trec de această etapă trebuie să susșină apoi pe 01 iulie 2019, la ora 11:00, interviul.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, persoană de contact secretar plt. adj. pr. Pogan Cristinel, telefon 0237213155, int. 135 sau 138.

Știri despre: ,