Legea cadastrului a suferit modificări!

Sursa foto:magazinuldecase.ro
Sursa foto:magazinuldecase.ro

Recent, potrivit ulltimelor noutăţi legislative, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 a suferit unele modificări. În Monitorul Oficial nr. 392/2019 a fost publicată, scrie lexcafe.ro, Legea nr. 105/2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca instituţii cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, conduse de directori, care au calitatea de ordonatori terţiari de credite. Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, contractul individual de muncă al acestuia fiind încheiat pe perioadă nedeterminată.

În cazul în care în funcţia de director al oficiului teritorial este numit un angajat din cadrul instituţiilor subordonate sau al Agenţiei Naţionale, contractul individual de muncă încheiat cu aceste instituţii se suspendă pe perioada exercitării funcţiei de director. Exercitarea cu caracter temporar a funcţiei vacante sau temporar vacante de şef serviciu cadastru, şef serviciu publicitate imobiliară sau şef serviciu/birou economic se poate face prin detaşarea pe această funcţie a unei persoane din cadrul oficiului teritorial care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcţii de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar.

Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională din veniturile proprii, în aplicarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, chiar şi ulterior finalizării înregistrării sistematice, cu condiţia respectării termenelor maximale şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la plata TVA.

Plata destinată cofinanţării se face de către Agenţia Naţională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Unităţile administrativ – teritoriale şi/sau, după caz, sectoarele cadastrale în care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică se aduc la cunoştinţa publică, pe pagina de internet special creată de către Agenţia Naţională, în scopul informării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice care deţin drepturi referitoare la imobile.

Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul, mai menționează lexcafe.ro. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor.

Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum şi în cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va utiliza un extras de carte funciară pentru informare eliberat notarului public sau oricărei alte persoane sau din oficiu, cu condiţia ca situaţia juridică a imobilului înscrisă în cartea funciară să fi rămas neschimbată.

Știri despre: ,