Pentru a deveni asistent personal profesionist trebuie să faceţi dovada studiilor gimnaziale

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată în condiţiile prezentei hotărâri, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, menționează lexcafe.ro. Acordarea de îngrijire şi protecţie adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituţionalizării, respectiv în vederea dezinstituţionalizării. Pentru a beneficia de îngrijire şi protecţie la asistentul personal profesionist, adultul cu handicap grav sau accentuat ori reprezentantul legal al acestuia adresează o cerere în acest sens către serviciul public de asistenţă socială din subordinea autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază are domiciliul/reşedinţa persoana cu handicap, către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, denumită în continuare DGASPC, sau către un furnizor public/privat de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii.

Persoana care doreşte să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către DGASPC în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reşedinţa Potrivit ultimelor noutăţi legislative a fost eliminat unul dintre documentele care trebuia să însoţească cerere. Hotărârea nr. 370/2019 pentru modificarea art. 6 alin. (1) lit. b) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, publicată în Monitorul Oficial nr. 458/2019, stabileşte că este nevoie de copia de pe dovada absolvirii învăţământului gimnazial corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor. Aşadar vechea reglementare prevedea că erau necesar ca persoana care dorea să devină asistent personal profesionist să facă dovada absolvirii învăţământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor. Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilităţii atestatului şi în condiţii specifice privind munca la domiciliu. Contractul individual de muncă al asistentului personal profesionist se încheie cu DGASPC sau cu furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.

Asistentul personal profesionist are obligaţia să comunice angajatorului, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică ori socială a adultului cu handicap grav sau accentuat, precum şi alte situaţii de natură să influenţeze activitatea lui profesională. Iar în situaţia în care angajatorul este furnizor privat de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii, acesta are obligaţia să transmită, în copie, rapoartele de monitorizare şi control la serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa asistentul personal profesionist.