Aleșii locali, convocați în ședința ordinară a lunii noiembrie

Sursa foto:ziarelive.ro
Sursa foto:ziarelive.ro

Consiliul Local al Municipiului Focşani este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 28 noiembrie 2018, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani, cu următoarea ordine de zi:

 1. proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de cumpărare a unui imobil compus din construcție cu suprafața desfășurată de 834 mp și teren aferent în suprafață de 455 mp, situat în municipiul Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 13, județul Vrancea;
 2. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani până la data de 31.03.2021, a drumului de exploatare situat în extravilanul municipiului Focșani, Tarlaua 90;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului Focșani;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani;
 6. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 7. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 8. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de teren dintre municipiul Focșani și domnii Țigănescu Marian și Țigănescu Liliana Daniela;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada 01.12.2018-30.04.2019, către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a spațiului disponibil în suprafață de 57 mp. situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea amenajării și punerii acestuia la dispoziția Clubului de șah al pensionarilor din municipiul Focșani;
 11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 299/2018 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 3 ani, către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Vrancea a unui teren în suprafață de 500 mp situat în Focșani, T 70, P 4154, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea derulării proiectului „Sub Acoperișul Crucii Roșii”;
 12. proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului comunitar consultativ al municipiului Focșani și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;
 13. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 154/29.05.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare pasaj Cinematograf Balada” din Municipiul Focsani, judetul Vrancea;
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare si modernizare Piateța Teatru și Piațeta Milcov”;
 15. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza proiect tehnic și detalii de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a Primăriei municipiului Focșani”;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza Documentație avizare lucrări de intervenție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare bloc situat în str. Măgura nr. 123″, municipiul Focșani, județul Vrancea;
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparaței corp clădire servicii situată în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56″;
 18. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire gard împrejmuire și camere de luat vederi Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu, str. Tinereții nr. 2″;
 19. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. 84/2018 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;
 20. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,50 mii lei, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, pentru susținerea proiectului „MOȘ CRĂCIUN LA CINEMA”, inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focșani;
 21. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 22. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 23. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 24. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focșani, strada Cuza Vodă nr. 4-6, P. 9216-9220, aflat în proprietatea domnilor Plăcintă Sorin-Nicolae și Plăcintă Adina-Maria;
 25. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr. 186/2017 privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;
 26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 16,30 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 16, bl. A2, sc. 1, județul Vrancea, T. 193, P. 10587 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Cabinet Medical Individual – Dr. Mihai V. Ramona;
 27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 18,00 mp. situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 57, județul Vrancea, T. 72, P. 4300 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC GEMAR SERCOM SRL reprezentată de domnul Ochian Gelu;
 28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 37,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 19, bl. P7, județul Vrancea, T. 211, P. %11590 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Cosma Norica;
 29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 19,20 mp. situat în Focșani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 14, bl. 14, județul Vrancea, T. 101, P. 5406 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Chirică Panaite;
 30. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren pe o lungime de 68,00 m către ENGIE România SA – Distrigaz Sud Rețele SRL;
 31. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a apartamentului situat în municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, et. 3, ap. 72, județul Vrancea;
 32. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situate în str. Fulger, bl. 9, ap. 11, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în locuință de serviciu;
 33. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 4 (patru) familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 34. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pe anul 2018, actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile HCL nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință socială;
 35. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 36. proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;
 37. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din municipiul Focșani;
 38. proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale și aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale;
 39. proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării din bugetul local al municipiului Focșani a contravalorii transportului elevilor organizat prin curse regulate speciale la și de la instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din municipiu;
 40. proiect de hotărâre privind eliberarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Transport Public SA;
 41. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în consiliul de administrație la Societatea PARKING Focșani S.A.;
 42. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „Asociația Metropolitan Trans”;
 43. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 89685 din 18.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere terenuri, cu suprafața de 22863,0 mp, în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 30, P. 153, nr. cad. 10092/15N, 10092/26N, 58205, 56566, 59843, 61358, 55651, 55332, 55331, 54311, 10092/22n, 58202, 58203, 58204, 55111, 10092/17N, 54312, 55662, 10092/11N, 10092/13N, 0092/12N, 51080, 51081, 56378, pe terenul în suprafață de 22863,0 mp;
 44. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 89799 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare de PUZ pentru atragerea în intravilan a terenului în suprafață de 5.100,0 mp pentru construire depozit de mobilă și împrejmuire” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan-DN 23, T. 74, P. 384, Mândrești, nr. cad. 60594, pe terenurile în suprafață de 5.100,0 mp;
 45. proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2019 și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;
 46. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani;
 47. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2018;

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Știri despre: ,