Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni caută director medical

Sursa foto:spdumbraveni.ro
Sursa foto:spdumbraveni.ro

Unitatea medicală organizează concurs /examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al spitalului pentru postul vacant de director medical. La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.Criteriile generale sunt: au domiciliul stabil în România; nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate și nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcției de director medical seva organiza în data de 31.05.2019, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv data de 05.06.2019, ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, 10.06.2019, ora 10.00 – interviul de selecție, la sediul unității. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 23 mai 2019, inclusiv. Bibliografia pentru concurs /examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici și se publică pe site-ul spitalului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0237/255.087, int. 31 – Biroul Resurse Umane.