O nouă sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

Sursa foto:oukas.info
Sursa foto:oukas.info

La nivelul tuturor caselor județene de asigurări de sănătate se desfășoară, începând cu 1 iulie 2019, o nouă sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a propus o serie de modificări menite să transpună, în actele normative, acele noutăți care sunt necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Modificarile aduse vizează în principal următoarele aspecte:

Pentru asistența medicală primară: se majorează cu aproximativ 34%, respectiv 25%, valoarea minim garantată a punctelor per capita și pe serviciu, la 7,8 lei, respectiv 3,5 lei; se introduce un nou serviciu, și anume eliberarea unui document de atestare a gravidității pentru femeile însărcinate beneficiare ale pachetului minimal, astfel încât acestea să poată beneficia ulterior de pachetul de servicii de bază pe durata sarcinii și lehuziei;

Pentru asistența medicală clinică de specialitate din ambulatoriu: punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate de medicul cu specialitatea psihiatrie pediatrică se dublează, de la 180 în medie pe zi la 360 în medie pe zi;

Pentru asistența medicală paraclinică din ambulatoriu: se trece de la regularizarea trimestrială a sumelor contractate de furnizorii de servicii la regularizarea lunară, astfel încât fondurile neutilizate de unii furnizori să poată fi redistribuite mai rapid către furnizorii cu adresabilitate mai ridicată; pentru creșterea accesului asiguraților la serviciile medicale clinice și paraclinice din ambulatoriu, inclusiv pentru cele de îngrijiri paliative, valabilitatea biletelor de trimitere se majorează la 90 de zile calendaristice pentru toate bolile cronice;

Pentru asistența medicală spitalicească: se extinde pachetul de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi, conform propunerilor formulate de unele comisii de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar tariful pe caz ponderat (TCP) pentru unele spitale a fost majorat cu un procent cuprins intre 15% si 40%;

Pentru îngrijirile medicale/paliative la domiciliu: se dublează de la 90 la 180 numărul zilelor de îngrijiri la domiciliu de care poate beneficia un asigurat (90 de zile îngrijiri medicale la domiciliu şi 90 de zile îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni).

Ca urmare a modificărilor efectuate în actele normative, în luna iulie se desfășoară sesiunea de contractare pentru furnizorii de servicii care doresc să intre în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, urmând ca pentru furnizorii aflați deja în contract să se facă acte adiționale de prelungire până la sfârșitul anului, cu reanalizarea indicatorilor care au stat la baza contractului inițial.

Știri despre: , , ,