ATENŢIE! Ce declaraţii trebuie depuse obligatoriu la AJFP Vrancea, săptămâna viitoare

Sursa foto: InCont.ro
Sursa foto: InCont.ro

Vrâncenii au ca termen limită de depunere la Administrația Județeană a Finanțelor Publice a un număr de 13 declarații fiscale datele de 21 și 25 ianuarie 2019. Astfel, persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin.(2), care au obținut licență de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie și care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil trebuie să depună, luni 21 ianuarie, Declarația pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal – Formularul 089.

Pentru data de 25 ianuarie, trebuie depuse 12 declarații fiscale, acestea fiind următoarele:

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2019 și a modului de determinare a acesteia (Legea 227/2015 art. 300 alin. (9)) – persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operațiunilor cu drept de deducere în totalul operațiunilor se modifică în anul curent față de anul precedent. Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior (Legea 227/2015 art. 300 alin. (16)) – persoana impozabilă cu regim mixt, în situații speciale, solicită M.F.P. aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.

Formular 094 ”Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent” (O.P.A.N.A.F. nr. 631/2016) – se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.

Formular  097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”( O.P.A.N.A.F. nr. 1503/2016) – se depune pentru:  intrarea prin opţiune în sistem, de către persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent; ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare a depăşit plafonul; ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 25 ale oricărei luni – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei de la lit. c).

Formular 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” (O.P.A.N.A.F. nr. 587/2016, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, cu termen de declarare lunar/alte termene.

Formular 107 “Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private” (OPANAF 1825/2018) – se completează și se depune de către contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și  completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii.

Formular 112 „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (O.M.F.P. nr. 1931/2018) – se depune pentru obligaţiile aferente lunii decembrie 2018/ trimestrul IV 2018, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;  persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente; instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții  sociale obligatorii în numele asiguratului. Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Formular 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”( O.P.A.NA.F. nr. 1886/2017) – se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate în semestrul II al anului 2018.

Formular 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România” (O.P.A.N.A.F. nr. 3780/2017) – se depune de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Formular 300 ”Decont de TVA” (O.P.A.N.A.F. nr. 591/2017) – se depune de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu perioadă de raportare lunară/trimestrială/semestrială/anuală. Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 310 alineatul (7) din Codul Fiscal până la 10 decembrie 2018.

Formular 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată” (O.P.A.N.A.F. nr. 793/2016) – se depune de către persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art.270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal; persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice; persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal; trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal şi pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal şi pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum şi la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Formular 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)- e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“ (O.P.A.N.A.F. nr. 188/2018) și

Formular 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” (O.P.A.N.A.F. nr. 591/2016, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art. 316 sau 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, care au efectuat în luna decembrie achiziţii intracomunitare de bunuri; livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare și achiziţii/prestări intracomunitare de servicii.

Știri despre: , ,