Consiliul Judeţean Vrancea face angajări! Toate detaliile le găsiți aici

Consiliul Judeţean Vrancea organizează pe 4 martie 2019, la ora 11:00, proba scrisă  la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul contractarea serviciilor sociale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice. Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiţii specifice cum ar fi studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și să dețină cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Pe de altă parte, aceștia trebuie să îndeplinească și condițiile generale care sunt prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea sunt:

 • a) cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Consiliului Judeţean Vrancea – Serviciul resurse umane şi informatizare, camera 203, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dosarele candidaților trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin.(1) din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 • b) curriculum vitae, modelul comun european;
 • c) copia actului de identitate;
 • d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 • f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • h) cazierul judiciar;
 • i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. Copiile de pe actele menționate anterior trebuie să fie legalizate sau sau să fie însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul.

Știri despre: , , ,