Unitate medicală din județul Vrancea caută asistenți medicali generaliști debutanți

Spitalul Orăşenesc Panciu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiile contractuale de execuție vacante, de asistent medical generalist debutant – Compartiment Medicina Internă și pentru Compartimentul Gastroenterologie. Pentru a ocupa postul contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;medical generalist debutant
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. studii postliceale de specialitate;
 2. certificat de liberă practică, vizat de O.A.M.G.M.A.M.R.,
 3. nu necesită vechime;
 4. cunoștințe minime operare PC.

Pentru postul de asistent medical generalist debutant – Compartimentul Gastroenterologie, termenul limită de depunere a dosarelor este data de 21 iunie 2019, ora 13.00. Pe 1 iulie va avea loc proba scrisă de la ora 10.00, urmând ca în cursul aceleiași zile de la ora 13:00, să aibă loc proba interviu. Pentru postul de asistent medical generalist debutant – Compartiment Medicina Internă, termenul limită de depunere a dosarelor este 28 iunie 2019, ora 13.00. Pe 8 iulie va avea loc proba scrisă de la ora 10.00, urmând ca în cursul aceleiași zile de la ora 13:00, să aibă loc proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Orăşenesc Panciu, din localitatea Panciu, str. N. Titulescu nr. 99, județul Vrancea, telefon: 0237/275.600, interior 112 şi 119, email spitalpanciu@yahoo.com.