Angajări la DGASPC Vrancea! Sunt 15 posturi libere

Sursa foto: Ziare.com
Sursa foto: Ziare.com

Se fac angajări la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Sunt vizate 15 posturi contractuale de execuție. Mai exact, DGASPC organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție, vacante:

 • 1 post Psiholog principal /S – Birou Asistență Maternală – SMCPTF – DPC

Cerințe specifice postului:

 • o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
 • o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog principal;
 • o fără condiții de vechime;
 • 1 post Psiholog practicant/S – Birou Asistentă Maternală – SMCPTF – DPC

Cerințe specifice postului:

 • o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
 • o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;
 • o fără condiții de vechime;
 • 3 posturi Asistent social practicant /S – Birou Asistentă Maternală – SMCPTF – DPC

Cerințe specifice postului:

 • o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
 • o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social practicant;
 • o fără condiții de vechime;
 • 1 post Asistent social practicant IS – Compartiment Plasament la Persoană / Familie-SMCPTF – DPC

Cerințe specifice postului:

 • o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
 • o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social practicant;
 • o fără condiții de vechime;
  • 1 post Asistent social practicant IS – Module Familiale Panciu – SMCPTR – DPC

Cerințe specifice postului:

 

 • o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
 • o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social practicant;
 • o fără condiții de vechime.
 • 1 post Logoped IS – Centrul de Recuperare Copii cu Tulburări de Spectru Autist- CCSCD Focsani – SMCPTR – DPC

         Cerințe specifice postului:

 • o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie, psihopedagogie specială (logopedie);
 • o experiența în activitatea de recuperare a copilului cu dizabilități (în general) și a copilului cu autism (în special) constituie un avantaj;
 • o fără condiții de vechime;
 • 1 post Kinetoterapeut IS – Centrul de Recuperare Copii cu Tulburări de Spectru Autist – CCSCD Focsani – SMCPTR – DPC

        Cerințe specifice postului:

 • o studii superioare absolvite cu diplomă de licență de specialitate;
 • o fără condiții de vechime.
  • 1 post Psiholog practicant IS – Module Familiale Dumbrăveni – SMCPTR – DPC

Cerințe specifice postului:

 

 • o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
 • o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;
 • o fără condiții de vechime.
 • 1 post Psiholog practicant IS – Module Familiale Panciu – SMCPTR – DPC

Cerințe specifice postului:

 • o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
 • o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;
 • o fără condiții de vechime.
 • 1 post Psiholog practicant IS – CPRUCANERSTM – SIRU – DPC

Cerințe specifice postului:

 • o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
 • o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;
 • o fără condiții de vechime.
 • 1 post Inspector de specialitate gr. IA IS – BMCSSR cu ONG – DJCRP

Cerințe specifice postului:

 • o studii economice superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • o vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani.
 • 1 post Auditor Intern IA IS – Compartiment Audit – Structura Indep. DGASPC

Cerințe specifice postului:

 • o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • o vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de auditor intern;
 • 1 post Psiholog specialist IS – Birou Adopții – Structura Indep. DGASPC

Cerințe specifice postului:

 • o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
 • o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog specialist;
 • o fără condiții de vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 mai, ora 12:00, urmând ca peste 10 zile să fie susținută proba scrisă de către cei care au trecut de prima etapă. Proba interviului a fost stabilită pentru 05 iunie 2019, la ora 10:00. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea din Focșani, bd. Gării nr. 13, Judeţul Vrancea, telefon: 0237/230.789, interior 21.

Știri despre: , ,