Centrul Cultural Vrancea organizează în luna ianuarie, concurs pentru ocuparea unui post vacant de Administrator

Instituția vrânceană organizează în această lună, un concurs pentru ocuparea unui post vacant de Administrator, treapta I, cu normă întreagă, din cadrul Compartimentului financiar-contabil, resurse umane salarizare și administrativ la Centrului Cultural. Candidații trebuie să îndeplinească unele cerințe specifice postului cum ar fi să aibă vechime în funcția de administrator de minim 10 ani și să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se organizează la sediul Centrului Cultural Vrancea din bd. Gării nr.8, Focşani, în data de 17 ianuarie 2019, ora 10:00, proba scrisă şi în data de 23 ianuarie 2019, ora 10:00, proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Centrului Cultural Vrancea din bd. Gării nr.8, Focşani, la Compartimentul financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, privind organizarea concursului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

  • a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  • d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • g) curriculum vitae.
Știri despre: , ,