Cum se vor acorda locurile gratuite în taberele sociale și pentru copiii cu handicap, în 2019

Sursa foto:varietystl.org
Sursa foto:varietystl.org

Ministerul Tineretului și Sportului a publicat metodologiile de acordare a locurilor gratuite în tabere pentru elevii, studenți și copiii cu handicap și cei care se încadrează într-una din formele de ajutor social. Astfel, pentru persoanele cu handicap și însoțitorii lor, direcțiile județene ale ministerului vor informa direcțiile de asistență socială cu privire la locațiile și organizarea taberelor, pentru întocmirea documentației necesare.

Cererea privind acordarea unui loc de tabără gratuit se depune, la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret (DJST) / Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București (DSTMB), însoţită de o copie după documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ, care să ateste încadrarea într-o formă de învăţământ. În cazul copiilor și tinerilor, cererea poate fi depusă atât de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care acesta aparţine. În cazul studenţilor cererea poate fi depusă atât personal, cât şi de reprezentantul legal.

Conform documentului, persoanele care se încadrează în condițiile de acordare a unui loc gratuit în taberele școlare din 2019 sunt persoanele cărora, din cauza unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Gradele de handicap sunt: uşor (IV), mediu (III), accentuat (II) şi grav (I). Pentru însoțitorii acestor persoane se acordă loc gratuit doar dacă persoana are handicap gradul I, II și III.

DJST/DSTMB care administrează centrele de agrement/bazele turistice în care se vor desfăşura taberele pentru beneficiarii care nu sunt însoțiți de asistenţi personali/asistenţi personali profesionişti, vor avea obligaţia să asigure gratuitate pentru doi însoţitori la un grup de 10 beneficiari. Documentul mai precizează că persoanele care beneficiază de loc gratuit în tabere vor fi cazate în camere de maximum 4 locuri, iar la repartizarea beneficiarilor în camere se va ține cont de tipul și gradul de handicap. Beneficiarii care nu au mai participat la aceste tabere, vor avea prioritate la selecţie.

În privința taberelor sociale, Ministerul Tineretului și Sportului va organiza tabere sociale pentru elevi pe perioada vacanței de vară 2019, dar și când situația o impune, pentru copii și tineri proveniți din familii aflate în situație de risc major de integrare socială, generată de dezastre naturale (afectate de calamități naturale precum inundații, viituri, cutremure, incendii și alte catastrofe naturale).  Beneficiarii taberelor sociale vor fi în procent de 50% elevi proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie, şi în procent de 50% elevi care beneficiază de o măsură de protecţie specială, instituită conform Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea nr. 52/2016.

Dosarele conțin:

  • a) cerere tip – conform Anexei nr. 1;
  • b) documentele care atestă faptul că elevul provine din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie (hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinţa judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecţie specială);
  • c) adeverinţa care atestă calitatea de elev în învăţământul de stat şi media la învăţătură din ultimul an şcolar. Pentru participarea la tabăra socială este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”.

În situaţia în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectaţi având la bază următoarele criterii: mediile generale din ultimul an şcolar încheiat, performanțele sportive și performanțele artistice. Cazarea se va face în mod obligatoriu în camere cu maximum 6 locuri, se mai arată în metodologia publicată de MTS.

Pentru copiii și tinerii proveniți din familii afectate de calamități naturale, DJST/DSTMB asigură servicii de cazare și masă, pentru o perioadă de 7 zile, în centrele de agrement/bazele turistice, în limita locurilor disponibile și a bugetului alocat. DJST/DSTMB care administrează centrele de agrement/bazele turistice în cadrul cărora se desfășoară tabere sociale, vor avea obligaţia să asigure o gratuitate destinată unui cadru didactic însoţitor pentru un grup de 10 beneficiari ai taberelor sociale. De asemenea, va beneficia de gratuitate copilul minor al cadrului didactic.