IPJ Vrancea: Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie – ofițer specialist I – relații publice (purtător de cuvânt)

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea recrutează candidați în vederea participării la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie – ofițer specialist I – relații publice (purtător de cuvânt),  prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale. Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.  În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale);
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

          PREGĂTIREA DE BAZĂ:

 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență (echivalentă) într-una din ramurile de  știință: ştiinţe  juridice sau științe ale comunicării sau studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna), într-una din ramurile de știință: ştiinţe juridice sau științe ale comunicării.
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimantație, în ținuta de vară(condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale).
 • prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor și /sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decît gradele militare echivalente deținute în rezervă .

Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concurs, pe lângă condițiile studii următoarele condiţii:

 • a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 • c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în acest anunţ.

Înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul, pe bază de cerere de înscriere conform modelului anexat și a documentelor, în volum complet, specificate în prezentul anunţ, in zilele lucrătoare, începând cu data de 14.01.2019 până la data de 22.01.2019, la Serviciul resurse umane al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, Str. Cezar Bolliac nr.12, jud. Vrancea. Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta în original toate documentele solicitate în prezentul anunţ, urmând a se efectua în prezența acestora procedura de certificare pentru conformitate de către persoana cu sarcini de recrutare în prezența candidatului. De asemenea, xerocopiile documentelor astfel realizate vor fi semnate și de candidat.

        Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului (cu excepţia situaţiei în care persoana care face înscrierea prezintă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum şi toate documentele solicitate în prezentul anunţ, în original) astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât cele de mai sus, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

Dosarul de recrutare va fi depus, în volum complet, la înscriere și  va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (conform modelului anexat ) şi CV(conform modelului anexat);
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului – pregătire de bază (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ); (Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi, dacă este cazul, ale livretului militar, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • autobiografia (conform modelului anexat ) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului anexat ), redactate olograf;
 • o fotografie color 9 x 12 cm;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului anexat ) ;
 • un dosar plic.

Dosarele de recrutare în vederea participării agenților de poliție, înscriși la concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, vor fi depuse, în volum complet, până la data de 22.01.2019 şi vor cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere şi CV;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul sau foaia matricolă la diploma de licenţă), certificate pentru conformitate de către candidat. Vor fi prezentate şi originalele documentelor xerocopiate. (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ); (Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale)
 • copia actului de identitate, certificată pentru conformitate de către candidat. Va fi prezentat şi documentul în original.
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate de către candidat. Vor fi prezentate şi originalele documentelor xerocopiate.
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare .
 • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă menţiunile precizate la art. 2745 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare; acesta nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002;  cel în cauză a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu). Adeverinţa este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române. În cazul în care, din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest sens, la structura de resurse umane emitentă. Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și ștampilate.
 • un dosar plic.

Atenţie! Candidaţii, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverinţa eliberată de structura de resurse umane.

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, autobiografia şi tabelul de rude, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, precum şi toate copiile certificate pentru conformitate, datate şi semnate, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

Atenție! După data limită de înscriere, respectiv data de 22.01.2019, nu se vor mai efectua înscrieri.

Mai multe despre regulile privind examinarea psihologică şi medicală, desfăşurarea concursului (proba de concurs), informații privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţireguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului, reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului, tematica și bibliografia recomandate candidaților înscriși la concursul organizate pentru ocuparea posturilor de ofiţeri de poliţie specialitatea informare și relații publice puteți afla aici: Anunt OF SPEC I I purtator de cuvânt IPJVN .

Știri despre: ,