Spitalul „N.N. Saveanu” din Vidra face angajări

Sursa foto:ziare.com
Sursa foto:ziare.com

Unitatea medicală organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, respectiv un post de asistent medical de igienă (PL) – Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale; un post de muncitor calificat IV (fochist) – Compartimentul administrativ – centrala termică și un post de tehnician – economist II– Compartimentul managementul calității.  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • A) Asistent medical de igienă:
 • a) nivelul studiilor – școală sanitară postliceală;
 • b) vechime necesară – 6 luni în specialitate.

Proba scrisă va avea loc în data de 18.06.2019. ora 09.00, locația – sala de ședințe., iar interviul va avea loc în data de 20.06.2019, ora 09.00, locația – sala de ședințe.

 • B) Muncitor calificat IV(fochist):
 • a) nivelul studiilor – generale;
 • b) calificare în meseria de fochist;
 • c) categoria de calificare – l;
 • d) vechime necesară – fără vechime.

Proba scrisă va avea loc în data de 18.06.2019, ora 12.00, locația – sala de ședințe, iar interviul va avea loc în data de 20.06.2019, ora 12.00, locația – sala de ședințe.

 • C) Tehnician – economist II:
 • a) nivelul studiilor – studii superioare de scurtă durată în domeniul economic;
 • b) vechime necesară – 3 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Proba scrisă va avea loc în data de 18.06.2019, ora 09.00, locația – Compartimentul Financiar Contabil, iar interviul va avea loc în data de 20.06.2019. ora 09.00, locația – Compartimentul Financiar Contabil.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 7 iunie, ora 16:00. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii din loc. Vidra, judeţul Vrancea, cod poştal 627415, clădirea Administrativ, biroul RUNOS, telefon 0237673000, interior 15.