Facilități fiscale pentru cooperatori

În luna ianuarie 2019, prin Legea nr. 21/2019 au fost modificate și reglementate facilitățile fiscale de care beneficiază o cooperativa agricolă, respectiv membrii cooperatori. Monitorul oficial nr. 491 din 18.06.2019 Ordinul MFP nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004. Cooperative agricole și cooperatori beneficiază de următoarele facilități fiscale:

 • – Scutire la plată a impozitului pe profit pentru 5 ani de la înființare pentru cooperativele ce au ca obiect de activitate producția agricolă care produce material genetic sau o activitate de creștere sau reproducție;
 • – Pentru celelalte cooperative scutirea de la plata impozitului pe profit pentru 5 ani pentru celelalte cooperative agricole în limita unei cifre de afaceri anuale de 3.000.000 euro;
 • – Scutirea membrilor participanți la cooperativă pentru plata impozitului pe venit, când aceștia valorifică producția agricolă printr-o cooperativă. Această scutire se acordă la membrii cooperativei, când aceștia sunt persoane fizice, inclusiv persoane fizice autorizate sau micro-întreprinderi;
 • – Se acordă scutire la impozitul pe venitul din arendă pentru acei membrii ai cooperativei când dau terenurile în arendă la cooperativă;
 • – Se acordă o scutire la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru membrii cooperatori ce obțin o producție agricolă valorificată prin cooperativa agricolă. Scutirea de la plata taxelor locale se acordă dacă minim 50% din producția realizată în anul anterior este valorificată prin cooperative agricole.

Prin Ordin comun al Ministerului Agriculturii, al Ministerului Dezvoltării Regionale, respectiv al Ministerului Finanțelor Publice au fost reglementate condițiile de acordare a acestei scutiri, condiții ce fac obiectul actului normativ. Fac obiectul scutirii de impozit pe clădiri cu condiția valorificării a minim 50% din producția anului anterior prin cooperative următoarele categorii de clădiri:

 • – Magazii, pătule, silozuri;
 • – Barăci, șoproane, cabane cu destinație agricolă;
 • – Clădiri destinate activității agro-zootehnice;
 • – Amenajări piscicole;
 • – Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale;
 • – Ateliere și hale de reparații sau stocare a utilajelor agricole;
 • – Sere, solare, răsadnițe, ciupercării;
 • – Stații de pompare, construcții hidrotehnice;

În aceiași măsură, beneficiază de scutirea la impozitul pe terenuri când se comercializează prin cooperative agricole în anul anterior minim 50% din producție următoarele categorii de terenuri:

 • – Terenuri agricole productive;
 • – Vii, livezi, pepiniere;
 • – Terenuri cultivate cu plante ornamentale pajiști permanente respectiv sere sau solare;
 • – Terenuri acoperite cu vegetație forestieră, respectiv terenurile ocupate cu construcții și instalații agro-zootehnice.
 • Pentru a beneficia de scutire, persoanele interesate depun la direcția de Taxe locale următoarele documente justificative:
 • – adeverință eliberată de cooperativa agricolă din care să rezulte calitatea de membru și cantitățile vândute;
 • – Declarație pe propria răspundere întocmită de contribuabil  din care să rezulte cantitățile produse în anul anterior și cantitățile valorificate prin cooperativă. Tot în această declarație vor fi enumerate bunurile ce fac obiectul scutirii de impozit. Declarația se depune până  la data de 31 martie din anul curent pentru care se dorește scutirea de impozit.

De reținut:

– direcția de taxe locale analizează și compară datele transmise de contribuabil cu producțiile medii agricole ale respectivei unități geografice;

O cooperativă agricolă nu poate să fie micro-întreprindere, prin urmare scutirea la impozitul pe profit este bine venită.